Opatrenia PPA na zníženie rizík podvodov pri podávaní žiadostí o priame podpory

Pridané používateľom Pôdohospodárska... dňa Pi, 20/03/2020 - 21:28

Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti žiadateľom o priame podpory na rok 2020  najčastejšie nedostatky a chyby, ktoré sa prejavujú v súvislosti s plnením podmienok poskytnutia podpory podľa Nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. Konkrétne plnením podmienky, podľa ktorej sa platby poskytnú žiadateľovi, ak je mu k 31. máju príslušného roka k dispozícii poľnohospodárska plocha.

Ako sa poľnohospodári na Slovensku môžu dostať k pôde?
Majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb k pozemkom sú občianskoprávne vzťahy. Postup pri predaji, a kúpe pôdy, prenájme pôdy, vydržaní či držbe pozemkov upravujú príslušné právne predpisy, napríklad zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Riešenie prípadných  vlastníckych sporov a sporov o právo užívania patrí do kompetencie okresných úradov a súdov, nie do kompetencie Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Vymedzovanie poľnohospodárskych plôch
Poľnohospodári, ktorí chcú podať žiadosť o priame podpory musia mať pôdu k dispozícii k 31. máju príslušného roka, poľnohospodárska plocha má mať viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená.

Verejnosť a teda aj každý poľnohospodár, ktorý chce podať žiadosť o poskytnutie priamych podpôr má od roku 2018 možnosť overiť si prostredníctvom aplikácií užívacie práva k pozemkom, ktoré sa prekrývajú s poľnohospodárskymi plochami vymedzenými poľnohospodármi:

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#
https://gsaa.mpsr.sk/ 
http://www.skgeodesy.sk/sk/

Pod právom užívania k pozemku treba rozumieť, že poľnohospodár vlastní, alebo má v nájme nadpolovičnú väčšinu podielov k pozemku. Zároveň však môže vlastniť alebo mať prenajaté ďalšie pozemky, ku ktorým nemá nadpolovičnú väčšinu podielov k pozemkom.

Poľnohospodár si nemôže vymedziť akúkoľvek poľnohospodársku plochu, môže tak urobiť len vo vzťahu k pozemkom, ktoré vlastní, alebo má v nájme od iných vlastníkov. Z hľadiska prevádzkových pomerov je zase dôležité, aby pozemky, ku ktorým má poľnohospodár právo užívania vytvárali ucelené a prístupné plochy vhodnej veľkosti a tvarov, ktoré nevytvárajú prekážku v obhospodarovaní susediacich pozemkov. 
Môže tak vzniknúť situácia, keď poľnohospodárom zmysluplne vymedzená poľnohospodárska plocha sa prekrýva s pozemkami, ku ktorým má poľnohospodár k dispozícii väčšiu alebo  menšiu časť, alebo žiadny spoluvlastnícky podiel. Tým sa môže dostať do konfliktu so záujmami iných poľnohospodárov a vlastníkov pozemkov.

Aby túto situáciu poľnohospodár vyriešil, mal by si spolu s ostatnými poľnohospodármi odsúhlasiť vymedzenie nesporných hraníc poľnohospodárskych plôch a následne vyzvať vlastníkov pozemkov, ku ktorým nemá právny vzťah na uzatvorenie nájomnej zmluvy. To samozrejme neplatí, ak vlastníci prenajali svoje pozemky iným poľnohospodárom, alebo im boli vyčlenené náhradné alebo podnájomné pozemky. Cestou, ako predchádzať vzniku situácii, keď viacerí poľnohospodári podajú žiadosť na tú istú poľnohospodársku plochu, je v prvom rade spoločný postup poľnohospodárov pri vymedzení poľnohospodárskych plôch.

V situácii, keď medzi vlastníkom nadpolovičnej väčšiny podielov k pozemkom a poľnohospodárom nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, t.j. vlastník riadne odmietne návrh poľnohospodára na uzatvorenie nájomnej, hoci aj nepožiada o vrátenie a prevzatie pozemkov, poľnohospodár nemá tieto pozemky k dispozícii. Ak však vlastníci svoje práva neuplatňujú, Občiansky zákonník pripúšťa, že poľnohospodár môže byť so zreteľom na vyššie uvedené skutočnosti dobromyseľný v tom, že mu právo užívania patrí k všetkým pozemkom v poľnohospodárskej ploche, ktorú vymedzil na základe právneho stavu.

Nedostatky a chyby pri vymedzovaní poľnohospodárskych plôch
Uvádzame príklad správnej praxe a zákonného postupu z nedávnej minulosti. Za pôvodné pozemky vlastníka, ak boli nedostupné, nebolo ich možné zmysluplne obhospodarovať, ich obhospodarovanie by sťažovalo využívanie susedných pozemkov a boli splnené podmienky ustanovené v zákone, bol rozhodnutím pozemkového úradu na základe žiadosti vlastníka vyčlenený náhradný pozemok, ku ktorému vzniklo vlastníkovi právo a povinnosť hospodáriť.  Pre úplnosť treba dodať, že ak pôvodné pozemky vlastníka boli prístupné, bolo ich možné zmysluplne obhospodarovať a nevytvárali prekážku v obhospodarovaní susedných pozemkov, obhospodarovateľ vrátil vlastníkovi jeho pôvodné pozemky.

Aj keď tento postup podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. už neplatí, princíp ostal zachovaný. Vlastník sa podľa zákona č. 504/2003 Z. z. musí domáhať svojho práva.  Vyzve doterajšieho obhospodarovateľa na vrátenie a prevzatie pozemkov. Doterajší obhospodarovateľ má povinnosť vrátiť pozemky vlastníkovi. Ak tak neurobí, vlastník požiada okresný úrad, odbor pozemkový a lesný o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného pozemku. Ak sú splnené podmienky pre vrátenie pozemkov, napr. nájom sa skončil, alebo sa má skončiť a pod., rozhodnutím okresného úradu vznikne vlastníkovi právo užívania a povinnosť hospodáriť na podnájomnom pozemku - poľnohospodárskej ploche.

Najčastejším nedostatkom a chybou v súvislosti s dispozíciou poľnohospodárskej plochy, tzv. preberaním pôdy z pohľadu vlastníka sú:

 • vlastník nevyzval doterajšieho obhospodarovateľa na vrátenie a prevzatie pozemkov alebo uzatvorenie podnájomnej zmluvy,
 • doterajší obhospodarovateľ nevrátil pozemky vlastníkovi, ktorý ho na vrátenie a prevzatie pozemkov vyzval a nedohodol sa na uzatvorení podnájomnej zmluvy,
 • nie sú splnené podmienky pre postup podľa zákona č. 504/2003 Z. z.,
 • vlastník nedoručil na vedomie okresnému úradu žiadosť doterajšiemu obhospodarovateľovi na uzatvorenie podnájomnej zmluvy a nepožiadal okresný úrad o vydanie rozhodnutia, že vzniká podnájomný vzťah.

Aj vlastník pozemkov je vo svojom správaní limitovaný zákonom. Vlastník, ktorého pozemky sú neprístupné, nie je ich možné racionálne obhospodarovať a nedodržal zákonný postup vrátenia a prevzatia pozemkov, nemá poľnohospodársku plochu k dispozícii.

Prevencia podvodov
Nájomca pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku je povinný viesť evidenciu pozemkov, ktoré má prenajaté a ktoré sám vlastní a obhospodaruje. Evidencia pozemkov sa aktualizuje najmenej raz ročne, spravidla k 31. októbru. V súvislosti s vrátením a prevzatím pozemkov a ukončením nájomného vzťahu dávame do pozornosti tieto termíny: po zbere úrody, 30 dní po zbere úrody, do konca kalendárneho roka. Poľnohospodári teda majú pred podaním žiadosti o poskytnutie priamych podpôr dostatočný časový priestor aktívne riešiť svoje vzťahy s vlastníkmi aj navzájom medzi sebou. 

Európska legislatíva, ako aj právny poriadok SR vychádzajú zo skutočnosti, že žiadateľ je v čase podania žiadosti o priamu platbu v otázke deklarovania dispozície s plochou, na ktorú si podporu uplatňuje  dobromyseľný. Žiadateľ si môže uplatniť žiadosť o priamu platbu na plochy, ktoré má k dispozícii, a to na základe právneho alebo faktického stavu. Predpokladá sa, že všetky údaje, ktoré poľnohospodár uvádza v žiadosti o poskytnutie priamych podpôr sú správne, úplné a pravdivé. Ak sa dokazovaním zistí, že žiadateľom uvádzané údaje nezodpovedajú skutočnostiam, sú klamlivé a nesprávne, Pôdohospodárska platobná agentúra posúdi žiadosť v zmysle platných predpisov a možného porušenia právnych predpisov.

Pravdou je, že právne predpisy Európskej únie sú benevolentné voči žiadateľom, umožňujú im podať žiadosť o zmenu alebo dokonca stiahnuť žiadosť o poskytnutie priamych podpôr. Podobne aj trestný zákon Slovenskej republiky pripúšťa zánik trestnosti, ak páchateľ dobrovoľne upustil od ďalšieho protiprávneho konania.

Ak poľnohospodár, ktorý nemá poľnohospodársku plochu k dispozícii, alebo ju nesprávne vymedzil podá žiadosť o poskytnutie priamych podpôr, je pravdepodobné že na rovnakú plochu podá žiadosť aj iný poľnohospodár. Podľa medializovaných prípadov „drobných farmárov“, sprievodným javom podania nesprávnej žiadosti býva poškodzovanie cudzích práv, nátlak, vydieranie, vyhrážanie, násilie, korupcia a pod.. Zmenou alebo stiahnutím žiadosti o poskytnutie priamych podpôr síce nedôjde k poškodzovaniu finančných záujmov Európskej únie, je však možné, že práve so zmenou alebo stiahnutím žiadosti súvisia uvedené trestné činy. Tak ako v roku 2019 aj v roku 2020 poskytne Pôdohospodárska platobná agentúra orgánom činným v trestnom konaní informáciu o žiadateľoch, medzi ktorými opakovane dochádza k vzniku sporných situácií s inými žiadateľmi. Žiadateľ sa tak vystavuje nebezpečenstvu trestného stíhania.

Ak vlastník alebo iná osoba upozornia na skutočnosť, že poľnohospodár obhospodaruje pozemky bez nájomnej zmluvy, dôležité je, či vlastník alebo vlastníci:

 • vlastnia väčšinový spoluvlastnícky podiel,
 • navrhli užívateľovi uzavretie nájomnej zmluvy alebo výzvu na vrátenie a prevzatie pozemkov,
 • odmietli návrh obhospodarovateľa na uzatvorenie nájomnej zmluvy,
 • poľnohospodár vedome predložil nesprávnu žiadosť. Aj v takomto prípade  Pôdohospodárska platobná agentúra posúdi žiadosť v zmysle platných predpisov a možného porušenia právnych predpisov.

Poľnohospodári, ktorí chcú podať žiadosť o priame podpory, musia mať pôdu k dispozícii k 31. máju príslušného roka. Právne prepisy Slovenskej republiky stanovujú podmienky a upravujú postup, ako sa poľnohospodár môže dostať k pôde a nadobudnúť právo užívania. Ak poľnohospodár riadne nenadobudol právo užívania k ním vymedzenej poľnohospodárskej ploche a napriek tomu podá žiadosť o priame podpory, ide o udalosť, ktorá spúšťa opatrenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry na ochranu pred poskytnutím podpory, na ktorú žiadateľ nemá nárok.   

Pôdohospodárska platobná agentúra v rámci opatrení  na zvládnutie rizík vyzýva

 • vlastníkov a nájomcov pozemkov k plneniu povinnosti vyznačiť v údajoch katastra nehnuteľností nájomné vzťahy, ktorá trvajú viac ako päť rokov. Zvyšuje sa tým účinnosť verejnej kontroly nájomných vzťahov k pozemkom ale aj správnosti identifikačných údajov vlastníka nájomcu vo verejne dostupnom registri,
 • poľnohospodárov a vlastníkov pozemkov na dodržiavanie zákonných postupov pri skončení nájmu, vrátení a prevzatí pozemkov, k obsahovo správnemu vedeniu a aktualizácii evidencií pozemkov, 
 • vlastníkov pozemkov, aby si aktívne uplatňovali svoje vlastnícke práva, najmä  k pozemkom, ktoré sú užívané bez nájomnej zmluvy,
 • vyzýva poľnohospodárov, ktorí vo vymedzenej poľnohospodárskej ploche užívajú aj pozemky bez nájomnej zmluvy, aby predkladali vlastníkom návrhy na uzatvorenie nájomnej zmluvy.

Článok bol zverejnený na stránkach Poľnohospodárskej platobnej agentúry spolu so stanoviskom Európskej komisie.

Tagy: 
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8