Slovensko, krajina neznámych vlastníkov

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Ut, 23/04/2019 - 13:32

Komora pozemkových úprav SR pripravila propagačný materiál o usporiadaní pozemkového vlastníctva pomocou pozemkových úprav, ktorý by mal poskytnúť základné informácie o pozemkovom vlastníctve v SR a možnostiach jeho usporiadania najmä odborníkom z príbuzných rezortov, samosprávam, ale aj laickej verejnosti a samozrejme vlastníkom a užívateľom pozemkov. Názov "Slovensko, krajina neznámych vlastníkov" je zvolený ako metafora poukazujúca na absenciu výkonu vlastníckych práv v krajine, ale aj na neporiadok v evidencii vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam. 
Naša evidencia pozemkového vlastníctva (kataster nehnuteľností) eviduje množstvo tzv. neznámych vlastníkov, presnejšie vlastníkov nezistených alebo vlastníkov s neznámym pobytom. Táto absurdnosť, ktorá je dedičstvom rokov kolektivizmu, keď sa vlastnícke práva k nehnuteľnostiam v extravilánoch prestali evidovať, sťažuje vysporiadanie a využívanie pozemkov, inžinierskych a vodohospodárskych stavieb.
Na druhej strane v dôsledku väčšinového uplatňovania tzv. užívateľského prístupu v obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy, časti našej krajiny vyzerajú, akoby vlastníka skutočne nemali, hoci samozrejme dnes už každý meter štvorcový má svojho vlastníka. Chceme poukázať na to, že vlastník pozemku nie je neznámy len vtedy, keď ho nepoznáme alebo nepoznáme všetky údaje o ňom, teda keď spadá pod kategóriu tzv. neznámeho vlastníka podľa metodiky používanej v katastri nehnuteľností, ale v istom praktickom význame aj vtedy, keď nemá možnosť vykonávať svoje vlastnícke práva. Vtedy nastáva vákuum nielen vo výkone vlastníckych práv, ale i povinností - ochabuje starostlivosť o nehnuteľnosti a krajinu, klesá možnosť postihovať vlastníka za porušovanie povinností súvisiacich s nehnuteľnosťami.
Našou snahou je poukázať na dôležitosť usporiadania pozemkového vlastníctva a pokúsiť sa zodpovedať  otázky týkajúce sa organizácie a evidencie vlastníctva nehnuteľností (v širšom zmysle akéhokoľvek pozemkového vlastníctva, v užšom poľnohospodárskej a lesnej pôdy) a jej vplyvu na spoločnosť, najmä na poľnohospodársku výrobu, vzhľad a ekologickú stabilitu krajiny a sociálnu situáciu na vidieku.
Na základe skúseností získaných pri práci na obnove evidencie nehnuteľností, sceľovaní pozemkov, pri pobyte v teréne s vlastníkmi a užívateľmi poľnohospodárskych pozemkov, ako aj sledovaním vývoja v obhospodarovaní týchto pozemkov, môžeme konštatovať, že nedostatočné uplatnenie vlastníckeho princípu má za následok nárast negatívnych trendov vo všetkých troch vyššie menovaných oblastiach života našej spoločnosti.
slovensko_-_krajina_neznamych_vlastnikov_3_sk5.pdf

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8