Komplexné, komasačné a jednoduché pozemkové úpravy.

Pridané používateľom Ing. Jozef Urban dňa Pi, 20/01/2017 - 10:11

Doterajšie tempo vykonávania pozemkových úprav neposkytuje ani teoretickú možnosť  usporiadania pozemkového vlastníctva v SR v horizonte dvoch až troch desaťročí.
Typ "komplexných" pozemkových úprav, ktoré boli a stále sú financované z Programu rozvoja vidieka, si kladie za cieľ vyriešiť široký okruh problémov týkajúcich sa vidieckej krajiny v jednom projekte, čo vedie k veľkej časovej i finančnej náročnosti týchto projektov. Výsledkom je síce komplexné riešenie, ale len pre malý počet katastrálnych území.

Pokračovaním v tejto línii, by sme pokračovali aj v neduhoch všetkých skorších evidencií a mapových diel na našom území - príliš náročné nastavenie technických parametrov spôsobilo postupné zastavenie celého procesu pre nedostatok finančných zdrojov, resp. výsledkom celého procesu bolo usporiadanie vlastníctva len na nepatrnej časti nášho územia.

Jediným riešením sa javí spracovanie realistického časového a finančného harmonogramu vykonávania pozemkových úprav s rozumne nastavenými technickými parametrami, teda s prevládajúcimi komasáciami, ktoré umožnia ich vykonanie v dohľadnom čase (cca 20 rokov) na podstatnej časti nášho územia.

Doterajšie skúsenosti nám taktiež napovedajú, že nie je rozumné spoliehať sa na financovanie celého procesu z jedného zdroja (dnes Program rozvoja vidieka). Zabezpečenie viaczdrojového financovania pozemkových úprav považujeme za kľúčový krok potrebný na masívnejšie presadenie pozemkových úprav do praxe. V praxi by šlo o združenie prostriedkov viacerých správcov štátneho majetku, prípadne samospráv za účelom vykonávania pozemkových úprav. Ak by sa suma, ktorú doteraz štát každoročne smeroval na usporiadanie pozemkového vlastníctva prostredníctvom Registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), navýšila o príspevok od správcov štátneho majetku a samospráv, k dispozícii by boli  prostriedky na vykonanie zracionalizovaného typu pozemkových úprav s prevládajúcou komasačnou zložkou -  a samozrejme nižšou konečnou cenou za jeden projekt.

Ani po určitej racionalizácií projektov tzv. komplexných pozemkových úprav nemožno vzhľadom na rozsah predpísanej dokumentácie a správnych úkonov očakávať pokles ich ceny v priemere pod cca 250,-Euro/ha a dobu ich spracovania pod 4-5 rokov. Je preto potrebné zadefinovať nový typ komasačných pozemkových úprav, ktorý nebude ašpirovať na vyriešenie všetkých problémov súvisiacich napr. s ekológiou alebo krajinotvorbou, ale vyrieši len hlavné problémy pozemkového vlastníctva spôsobené jeho rozdrobenosťou  a zároveň umožní výrazné skrátenie doby spracovania a zlacnenie projektov.

Vzhľadom na zložitosť organizácie pozemkových úprav by podľa nás bolo chybou očakávať, že vlastníci a užívatelia pozemkov sa sami zorganizujú do združení, ktoré budú schopné zabezpečiť financovanie jednoduchých pozemkových úprav, komunikáciu so správnym orgánom a ďalšími dotknutými organizáciami. Toto je možné len v prípade existencie jedného väčšinového vlastníka - k usporiadaniu vlastníctva by však došlo len na území, kde sa nachádzajú jeho pozemky.  Preto je žiadúce, aby boli základné organizačné postupy, ktoré zabezpečia finančné krytie projektov pozemkových úprav, obsiahnuté v zákone.

Navrhujeme, aby zákon č.330/1991 o pozemkových úpravách obsahoval rozčlenenie pozemkových úprav na tri základné typy:

a) komplexné pozemkové úpravy
- riešenie vlastníckych a užívacích vzťahov, komunikačných, ekologických, protieróznych a protipovodňových opatrení,  sprístupnenie pozemkov, zlepšovanie poľnohospodárskej výroby (typ pozemkových  úprav, ktorý sa vykonával doteraz)
- doba spracovania 5-7 rokov
- financované v plnej výške z PRV, resp. štátneho rozpočtu

b) komasačné pozemkové úpravy
- primárne riešenie vlastníckych a užívacích vzťahov (komasácie, sceľovanie), verejných stavieb a zariadení, najmä existujúcich komunikácií,  vodohospodárskych stavieb atď., sprístupnenie pozemkov, oddelenie vlastníctva známych a neznámych vlastníkov
   - vykonávané spravidla v celom extraviláne
- doba spracovania 3-4 roky
- financované viaczdrojovo, na základe zákonom stanoveného príspevku resp. dotácie, časť zaplatí štát, časť samospráva a vlastníci, investori resp. užívatelia pozemkov
- pozemkový úrad ich nariadi na žiadosť samosprávy alebo vlastníkov na základe prípravného konania a súhlasu vlastníkov najmenej 50% výmery v obvode projektu

c) jednoduché pozemkové úpravy
- riešenie vlastníckych a užívacích vzťahov na dotknutom území menšieho rozsahu (len použitie inštitútu pozemkových úprav na zjednodušenie vlastníckych vzťahov)
- vyriešenie zón určených na individuálnu bytovú výstavbu, hospodárske dvory, priemyselné parky...
- doba spracovania 1-2 roky
- financované žiadateľom (investorom)
- pozemkový úrad ich povoľuje na žiadosť vlastníkov

Proces naštartovania komasačných pozemkových úprav by bol podmienený záujmom a finančným prispením samospráv, vlastníkov, prípadne investorov, ktorý by následne doplnil svojím príspevkom na základe vopred stanovených kritérií  štát. Štát by tak garantoval, že ak je v danom území vôľa investovať do usporiadania pozemkového vlastníctva, zvolí sa čo najkomplexnejšie riešenie, pokiaľ možno v celom katastrálnom území. Štát by takto prispel na usporiadanie pozemkového vlastníctva porovnateľnou sumou ako doteraz (cez ROEP) s tým, že by sa dôraz kládol len na samotné zjednodušenie a sprehľadnenie pozemkového vlastníctva. Navyše by sa zachovala kontinuita vo vykonávaní pozemkových úprav  a napĺňaní Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva v SR.

Nemožno očakávať, že by sa typ komasačných pozemkových úprav, vzhľadom na kvalitu katastrálnych operátov i nevyhnutnú spoluúčasť samospráv a vlastníkov, uplatnil na celom území SR.  Bol by však nástrojom, ktorý by využil existujúce zdroje samospráv, vlastníkov a najmä investorov aspoň v regiónoch s rozvojovým potenciálom.
Komora Pozemkových úprav SR, november 2016

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8